eng
competition
Typing Champion of the Year 2020 - Global Tournament: Come and participate in the very first 10FF Championship! It will take place in multiple languages. Click here to register.

Text Practice Mode

การศึกษาที่ดีจะช่วยวางรากฐานที่มั่นคงในอนาคต

created Sep 5th 2015, 10:46 by


0


Rating

10 words
1 completed
00:00
นอกจากหลักสูตรที่มีความโดดเด่น อาทิ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรกรรม วิศวกรรม และแอนิเมชัน นิวซีแลนด์ยังมีหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางที่หลากหลาย รวมถึงหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ  

saving score / loading statistics ...