eng
competition

User: An2k77

2k77 tập gõ phím phục vụ tương lai mai này Hoàn thành mục tiêu 170wpm. Mục tiêu tiếp theo là 180wpm đến cuối năm Amn#8319
User details
User ID 2498070
last login 2 months, 3 weeks, 4 days ago
member since on March, 2nd, 2021
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Akko 3068 RGBv2
Words typed 311,122
Tests taken 3,123
Competitions taken 274 (28)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: