eng
competition

User: An2k77

2k77 tập gõ phím phục vụ tương lai mai này mục tiêu năm mới là được 170wpm trong năm nay Amn#8319
User details
User ID 2498070
last login 5 hours, 27 minutes ago
member since on March, 2nd, 2021
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard DareU Ek880
Words typed 286,947
Tests taken 2,979
Competitions taken 268 (24)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: