eng
competition

Text Practice Mode

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

created May 8th, 05:00 by 191 ยะลา


0


Rating

14 words
1 completed
00:00
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่าได้รับการอนุมัติคำขอสินเชื่อเพื่อการผ่อนปรน 1.8 พันล้านเงินให้กับสมาชิก 50 ประเทศจากจำนวนทั้งหมด 189 ประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุอีกว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อกำหนดคำขอของประเทศที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติโดยอยู่ระหว่างพิจารณาคำขอของประเทศศรีลังกาและเจ้าหน้าที่บริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การตั้งวงเงินกู้สานในวันที่ 11 พ. ค. นี้

saving score / loading statistics ...