eng
competition

User: Mike01

Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
User details
User ID 3665000
last login 1 month, 1 week, 3 days ago
member since 9 months, 1 week, 4 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 11,955
Tests taken 122
Competitions taken 14 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: