eng
competition

Text Practice Mode

Thép đã tôi thế đấy

created Sep 4th 2014, 14:59 by jicksenhtk


5


Rating

129 words
143 completed
00:00
Cái quý nhất của con người ta sự sống. Đời người chỉ sống một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vãng ti tiện hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người

saving score / loading statistics ...