eng
competition

Text Practice Mode

صادرات لهستان

created Nov 23rd 2015, 07:41 by asgary


0


Rating

84 words
6 completed
00:00
لهستان با دو برابر کردن میزان تولیدات مرغداری خود در دهه گذشته رقم تولیدات خود را به 2/2 میلیون متریک تن رسانده و این کشور را به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشت مرغ و طیور در اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. اقزایش تولیدات مرغداری در نتیحه افزایش مصرف داخلی و تقاضا برای صادرات به وجودآمده است. اگرچه عمده صادرات مرغداری در داخل خود اتحادیه اروپا صورت می گرفته ، اما دولت لهستان بسیار مصمم است که به بازار های دیگر راه پیدا کند.

saving score / loading statistics ...