eng
competition

Text Practice Mode

Quán Thân Vô Thường

created Sep 5th 2014, 21:15 by


1


Rating

158 words
12 completed
00:00
Thân này thường. Ngày nào sẽ lên đường. Hơi thở dừng liền chết. 3 ngày sẽ sình trương. 10 ngày thật thảm thương. Trong thân đầy dòi bọ. Đục gặm đến tận xương. Hôi thối lan theo gió. Không một ai dám ngó. 1 tháng càng sợ kinh. Rửa nát chẳng còn hình. Lộ dần xương đen đúa. Rồi bộ xương khô cứng. Mục dần theo tháng năm. Tan lẫn vào bụi bặm. Tan dần vào không. Ô cái thân thường. Chẳng còn đâu dấu vết. Tan biến vào không. Tâm này ngã.

saving score / loading statistics ...