eng
competition

Text Practice Mode

Sllavizmat

created Sep 5th 2014, 21:05 by


0


Rating

145 words
2 completed
00:00
Sllavizmat leksikun e gjuhës shqipe zënë një vend konsiderueshëm, edhe pse autorë ndryshëm kanë mendime ndryshme mbi numrin e tyre gjuhën shqipe. Studiuesit sllavë mbrojnë tezën për ndikimin e numri madh fjalësh si huazime sllave shqipes, duke arritur herë-herë përfundime lidhje me etnogjenezën dhe autoktoninë e shqiptarëve. Edhe pse sipas autorëve ndryshëm nuk ka një dokumentacion shkrimor hershëm shqipes ndikimi i sllavistes mbi leksikun e shqipes është i konsiderueshëm. Studiuesi Xh. Ylli re se ka mendime ndryshme lidhje me inventarizimin e sllavizmave shqipe, duke qenë se studimet këtë fushë janë bërë nga autorë sllavë, cilët e kanë parë me subjektivizëm numrin e tyre gjuhën shqipe.  

saving score / loading statistics ...