eng
competition

Text Practice Mode

Quán Thân Vô Thường

created Sep 5th 2014, 20:33 by


1


Rating

160 words
10 completed
00:00
Thân này thường
Ngày nào sẽ lên đường
Hơi thở dừng liền chết
3 ngày sẽ sình trương
 
10 ngày thật thảm thương
Trong thân đầy dòi bọ
Đục gặm đến tận xương
Hôi thối lan theo gió
 
Không một ai dám ngó
Một tháng càng sợ kinh
Rửa nát chẳng còn hình
Lộ dần xương đen đúa
 
Rồi bộ xương khô cứng
Mục dần theo tháng năm
Tan lẫn vào bụi bặm
Tan dần vào không
 
Ô cái thân thường
Chẳng còn đâu dấu vết
Tan biến vào không
Tâm này ngã.

saving score / loading statistics ...