eng
competition

Text Practice Mode

لبخند ها و قلب ها

created Sep 5th 2014, 18:52 by Safa Daneshvar


1


Rating

0 words
9 completed
00:00
در دنبا زبانهای زیادی وجود دارد ولی لبخند به تمامی آن زبانها سخن می گوید، وقتی دو تا قلب با هم مسابقه می دهند هردو برنده می شوند

saving score / loading statistics ...