eng
competition

Text Practice Mode

Tập trung vào chính mình!

created Nov 26th 2022, 07:47 by Huyền Diệu Nguyễn Nhân


2


Rating

89 words
72 completed
00:00
1. Đừng những người không giành thời gian cho bạn lãng phí thời gian của bạn.
2. Người duy nhất thể cho bạn sự an toàn chính bạn.  
3. Bạn phải hiểu rằng, chỉ đi hết con đường phải bước đi mới thể sống cuộc đời mình mong muốn, chỉ qua những ngày không ai quan tâm, mới thể cuộc sống thoải mái dễ chịu.  
4. Hãy từ bỏ những nên từ bỏ, mới thể nắm giữ những đáng nắm giữ.

saving score / loading statistics ...