eng
competition

Text Practice Mode

bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì _ Herb Cohen trang 14,15

created Sep 28th, 14:38 by tradam


0


Rating

734 words
13 completed
00:00
Bạn liên tục phải đàm phán trong công việc mặc bạn thể không nhận ra điêu đó. Nhân viên sử dụng thông tin quyền lực để tác động đến hành vi của cấp trên. dụ bạn một ý tưởng hay đề nghị muốn được chấp nhận.
Bạn cần phải “đóng gói" ý tưởng theo cách nào đó phù hợp với nhu cầu hiện tại của cấp trên ưu tiến hiện tại của quan. Rất nhiều người trình độ chuyên môn nhưng thiếu khả năng đàm phán để thuyết phục người khác đồng tình với ý tưởng của minh. Cuối cùng, họ nản lòng.
Thời đại ngày nay, một người cấp trên sáng suốt luôn đàm phán để đạt được sự tận tuỵ của nhân viên. Cấp trên ai? Họ người quyền hành để lãnh đạo nhân viên tự nguyện thực hiện công việc. Chúng ta đều biết rằng cách tốt nhất khiến cấp trên - để biến cấp trên thành kẻ bị lên dây - làm theo chính xác những họ nói. Khi được giao việc, bạn ghi lại hỏi: "Có phải đây điều sếp muốn?" Sau đó, bạn làm theo, đúng từng chữ. Hai tuần sau, cấp trên của bạn chạy đến thốt lên: "Chuyện vậy?" Bạn trả lời: " Tôi không biết. tôi đã làm theo chính xác những ngài nói."
Chúng ta gọi việc này "Sự phục tùng ác ý". rất nhiều người đang thực hiện với một nghệ thuật tinh tế. Do đó, nếu chẳng may bạn đang cấp trên, bạn không bao giờ muốn nhân viên làm theo chính xác những mình giao. Bạn muốn thỉnh thoảng anh ta làm những mình không yêu cầu, thường những điều bạn không thể chỉ cho anh ta, rất nhiều vấn đề không thể dự đoán trước. Không chỉ đàm phán với cấp trên hay thuộc cấp, bạn còn phải đàm phán với đồng nghiệp. Để hoàn tất công việc, bạn cần sự hợp tác, giúp đỡ của nhiều người ngang hàng với mình. Những người này chức năng hoặc kiến thức khác nhau, các vùng khác nhau. Bạn cần kỹ năng đàm phán để nhận được
sự hợp tác hỗ trợ của họ.
Bạn thể phải đàm phán với khách hàng, thân chủ, ngân hàng, nhân viên bán hàng, nhà cung cấp ngay cả các quan chính phủ từ Sở Thuế vụ, ủy ban Sức khỏe An toàn Lao động. Bạn thể đàm phán cho một ngân quỹ, văn phòng rộng rãi, quyền tự trị lớn, thời gian nghỉ, chuyển chỗ làm hoặc bất cứ điều thoả mãn nhu cầu đàm phán của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Do đó, bạn cần học cách đàm phán hiệu quà. Bạn học để ảnh hưởng hơn, nâng cao chất lượng công việc cuộc sống.  
Trong mọi cuộc đàm phán, ba yếu tố cốt yếu sau luôn hiện diện:
Thông tin: Phía bên kia vẻ biết nhiều về bạn hơn bạn biết về họ.
Thời gian: Phía bên kia không chịu áp lực về tổ chức, thời gian thời hạn cuối cùng như bạn đang phải chiu đựng.
Quyền lực: Phía bên kia nhiều quyền lực hơn bạn.
Quyền lực thể gây ảo giác. khả năng hay năng lực để hoàn tất công việc, điều khiển con người, các sự kiện, tình huống. Tuy nhiên, mọi Quyền lực đều dựa trên nhận thức. Nếu bạn nghĩ mình nó, thi bạn nó. Nếu bạn nghĩ mình không nó, ngay cả khi bạn có, thi bạn cũng không nó.
Tóm lại, bạn sẽ nhiều quyền lực hơn nếu bạn nghĩ mình quyền lực coi mọi cuộc đối thoại trong đời nhu các cuộc đàm phán đó.
Năng lực đàm phán của bạn quyết định việc bạn thể chi phối môi trường xung quanh hay không. cho bạn ý thức làm chủ cuộc đời. sự phân tích thông tin, thời gian quyền lực để tác động đến hành vi... sự thoả mãn các nhu cầu (của bạn những người khác) để  
khiến mọi việc xảy ra theo ýbạn.

saving score / loading statistics ...