eng
competition

Text Practice Mode

nha khoa tác dụng của hydrogen ocid

created Oct 14th 2020, 07:44 by lehoan2711


0


Rating

78 words
4 completed
00:00
Tác dụng của Hydrogenocid một a cid (4-5). chất OXH do O được giải phóng do catalase trong mô. tác dụng khử khuẩn nhẹ, làm mất mùi làm tan các chất nhiễm  khuẩn. Sinh khí tăng áp lực lên ống tủy đẩy chất bẩn ra ngoài
Cách dùng: Hydrogenocid 10-12 thể tích dùng để bơm rửa ống tủy
Hydrogen ocid 56 thể tích không dùng để bơm rửa để lau rửa ông tủy

saving score / loading statistics ...