eng
competition

Text Practice Mode

ระบอบประชาธิปไตย

created May 3rd 2015, 10:23 by


3


Rating

40 words
47 completed
00:00
ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบบที่เชื่อถือความสามารถของมนุษย์เราว่าเป็น
สัตว์โลกที่มีเหตุผลและเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ว่าสามารถที่จะปกครองหรืออาจ
คุ้มครองตัวเองได้เมื่อคนเข้ามารวมกันอยู่เป็นสังคมจึงควรให้เขามีสิทธิมีเสียง   มี
ส่วนร่วมในการกำหนดความเป็นไปและกิจกรรมของสังคมที่เขาอาศัยอยู่   กฎหมาย
หรือมาตรการของสังคมจะต้องเป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้นยอมรับและบัญญัติหรือกำหนด
กฎเกณฑ์ขึ้นเองทั้งสิ้น   ในปัจจุบันนี้การมีส่วนร่วมได้แก่การที่ให้สิทธิประชาชนทุกคน
ลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนจำนวนหนึ่งเข้าไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแสดงส่วน
แห่งความคิดเห็นแทนประชาชนทั้งหมดในรัฐสภา
                การพิจารณาว่า   การที่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดในห้างหุ้นส่วนสามัญประเภทซึ่งได้
ประกอบกิจการ   อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของตน
โดยทั่วไปจะต้องพิจารณาถึงเวลาและสถานที่ประกอบด้วย   เช่นเวลาที่ได้จำหน่าย
หรือขายสินค้าตรงกันหรือไม่    และสถานที่ประกอบการนั้นอยู่ใกล้ชิดหรือห่างไกลกัน
กับห้างจนไม่อาจจะเป็นการแข่งขันกันได้   เป็นต้น                              

saving score / loading statistics ...