eng
competition

Text Practice Mode

(Vượt qua khó khăn) - TƯ TƯỞNG LÀM NÊN SỰ NGHIỆP (2/2)

created Jul 20th, 16:50 by PtaPhuongThao


0


Rating

406 words
11 completed
00:00
Thứ hai: Chí không mạnh thì trí không đạt
 
Từ trẻ, nhiều người từng xác định chí hướng “tôi muốn trở thành một kỹ sư, tôi muốn làm phi công... tôi muốn thầy giáo... bác sĩ”. Thế rồi năm tháng trôi qua, tình chúng ta rất mau lãng quên chí hướng ban đầu. Vương Thủ Nhân nói: “Học không chăm, do không dốc chí”. Người ý chí cương nghị chắc chắn biết cách khắc phục nghịch cảnh, đột phá khó khăn để đạt đến mục tiêu. Người lập chí không bền dễ bị ngoại vật, hoàn cảnh làm lung lay ý chí sở học không thể thành.
 
Thứ ba: Lời nói không tín việc làm tất hỏng
 
Khổng Tử nói: “Người không giữ tín không biết sẽ làm nên trò trống gì!”, người nói không giữ tín, nhận lời người không thực hiện thì chẳng được ai tin tưởng việc làm cũng chẳng kết quả tốt đẹp gì. Khi chữ tín bị  phá sản thì về sau nói mấy cũng chẳng ai tin, không ai chấp nhận nữa. Thế nên “một lời hứa đáng giá ngàn vàng”. Nhất ngôn xuất tứ nan truy. Đã người, cần phải giữ chữ tín.
 
Thứ tư: Lòng không nghĩ thì nghiệp không thành
 
Người động vật tưởng. Bình thời nếu không động não thì không thể nghiên cứu được gì. câu “học không suy nghĩ thì vu vơ”. nhiên không thể nào thành tựu được học nghiệp, sự nghiệp. Phật dạy: “Dùng nghe, nghĩ, tu vào tam muội” lại nói: “Nghi lớn ngộ lớn, nghi nhỏ ngộ nhỏ. Không nghi không ngộ” thế, học nghiệp, sự nghiệp hay đạo nghiệp, nếu muốn thành tựu nhất định phải dụng tâm suy nghĩ. Cần nghĩ sâu, xét kỹ mới thâm nhập vấn đề, mới biết cách cải tiến để tiến bộ. Suy nghĩ chính xác hay không nhân tố quan trọng quyết định việc thành hay bại. Đời trường học đó quá trình học tập diễn ra không ngừng. Đừng bao giờ nói “không” trong việc làm, trong suy nghĩ, lại càng không nên phủ định trước mọi suy nghĩ, hành vi. thế tưởng làm nên sự nghiệp điều rất đáng để suy ngẫm.
 

saving score / loading statistics ...