eng
competition

Text Practice Mode

การรับผิดชอบ

created Jun 22nd 2018, 09:04 by วิววี่


0


Rating

19 words
9 completed
00:00
เมื่อช่างไม้สร้างบ้านสำเร็จลง
ก่อนส่งมอบแก่เจ้าของ
ความหวั่นวิตก ไม่ทำให้บ้านแข็งแรงขึ้น
เมื่อครูสอนศิษย์ด้วยความตั้งใจดี
การห่วงกังวล ไม่ทำให้ศิษย์พบความสมหวัง
การรับผิดชอบ คือการยอมรับความเป็นจริงเฉพาะหน้า
ผู้รับผิดชอบย่อมมั่นคง
และยิ้มแย้มอยู่ได้ในทุกสถานการณ์
เพราะความมั่นคงและรอยยิ้มสามารถพลิกสถานการณืที่เลวร้าย
ให้ดีขึ้นได้อย่างน่าประหลาด
กิจของผู้รับผิดชอบ
สั้น เรียบง่าย และจำเป็นต่อชีวิต
อย่าเรียกหาความทุกข์แต่จงต้อนรับด้วยดีเพราะความทุกข์เป็นเพื่อนและพลัง
เพียงระวังอย่าให้มันลามปาม

saving score / loading statistics ...